Buddhist Statues

Thisahami

Aranthalawa Massacre

MVM Bhikkhuni Sangamitha

Shangri La

Lord Ganesha

Ape Gama

Safari Park

JR Center

Chogam

Statue Kataragama

Lion Statue

Rasal Statue

Rasal Statue

Unknown Statue